Tomato, mozzarella, Sardinian sausage, pecorino cheese & onion